Uchwały zarządu

Nr 816/50/15 z dn. 23-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 nr RPMA.06.01.00-14-055/14

więcej

Nr 815/50/15 z dn. 23-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym oraz stanowiących płatności w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 814/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie Zasad wyboru kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 813/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie wzoru aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe/poręczeniowe

więcej

Nr 812/50/15 z dn. 23-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 811/50/15 z dn. 23-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

więcej

Nr 810/50/15 z dn. 23-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zasad realizacji projektu systemowego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 809/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z wykonywaniem zadań Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach Priorytetów Inwestycyjnych ujętych w Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy

więcej

Nr 808/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie przyznania limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządu powiatu przysuskiego przeznaczonych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2015

więcej

Nr 807/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie przyznania limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządu powiatu ostrowskiego przeznaczonych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2015

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.