Uchwały zarządu

Nr 806/50/15 z dn. 23-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy na 2015 rok przeznaczonych na finansowanie priorytetów inwestycyjnych 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 oraz 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

więcej

Nr 805/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Sierpc na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu”

więcej

Nr 804/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 803/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 802/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 11, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna

więcej

Nr 801/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na rozbiórkę dziewięciu garaży znajdujących się na działce ewidencyjnej nr 4306/28, położonej w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich

więcej

Nr 800/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na rozbiórkę budynku po stacji transformatorowej

więcej

Nr 799/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rozbiórkę ogrodzenia z siatki na działce ewidencyjnej nr 184/4 w Czerwinie przy ul. Świerczewskiego 94

więcej

Nr 798/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Grodzisk Mazowiecki zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 w rejonie skrzyżowania z drogą gminną – ul. Okrężną na odcinku od km 33+738 do km 33+838 w Grodzisku Mazowieckim

więcej

Nr 797/50/15 z dn. 23-06-2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.