Uchwały zarządu

Nr 864/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK), Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”

więcej

Nr 863/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Gminy Miasta Płock pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą”, Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 - 2013

więcej

Nr 862/52/15 z dn. 30-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2014 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 861/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji inwestycji budowy Siedleckiego Ośrodka Onkologii

więcej

Nr 860/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie wzoru porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 859/52/15 z dn. 30-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2012 – 2015 w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 858/52/15 z dn. 30-06-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2012 – 2015 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 857/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, instrukcji wypełniania tego wniosku oraz załączników do wniosku

więcej

Nr 856/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 855/52/15 z dn. 30-06-2015

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.