Uchwały zarządu

Nr 1495/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zatwierdzania Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – Instytucji Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

więcej

Nr 1494/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 1493/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

więcej

Nr 1492/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zatwierdzania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, instrukcji wypełniania tego wniosku oraz załączników do wniosku

więcej

Nr 1491/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)

więcej

Nr 1490/92/15 z dn. 10-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 1489/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego umowy dotyczącej przekazania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na realizację zadanie pn.: „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski”

więcej

Nr 1488/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w ramach X Osi Priorytetowej, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w roku szkolnym 2015/2016

więcej

Nr 1487/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejścia i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przy ul. Ożarowskiej 75A w Warszawie

więcej

Nr 1486/92/15 z dn. 10-11-2015

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie Owczarnia gmina Brwinów przy ul. Żółwińskiej i Łokietka, będącej w użytkowaniu wieczystym Województwa Mazowieckiego, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.