Uchwały zarządu

Nr 1664/101/15 z dn. 08-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 1663/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

więcej

Nr 1662/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

więcej

Nr 1661/101/15 z dn. 08-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. wykonania czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Województwa Mazowieckiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jednego dwuczłonowego i jednego jednoczłonowego spalinowego autobusu szynowego oraz wydatkowania środków na pokrycie kosztów realizacji umowy dotyczącej wykonania tych czynności

więcej

Nr 1660/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz upoważnienia do podpisania umów użyczenia

więcej

Nr 1659/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a spółką „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. dotyczącego realizacji projektu pn.: „Zakup 10 szt. czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ER 75 FLIRT”

więcej

Nr 1658/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

więcej

Nr 1657/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 1656/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 1655/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Nadarzyńskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym Województwa Mazowieckiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.