Uchwały zarządu

Nr 1644/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie Aneksu Nr 3 do Umowy nr RPMA.01.04.00-14-002/12-00 o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju  potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Schemat JEREMIE

więcej

Nr 1643/101/15 z dn. 08-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego zawartego w dniu 6 lutego 2008 r. i upoważnienia do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w tych dokumentach oraz zatwierdzenia Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego i Karty wzorów podpisów w zakresie uprawnień do prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek w dokumentach związanych z realizacją Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1642/101/15 z dn. 08-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowy o współpracy w Projekcie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 1641/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny kolekcji sztuki współczesnej będącej w posiadaniu Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

więcej

Nr 1640/101/15 z dn. 08-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Oficyną Wydawniczą Liber Novum z siedzibą w Bydgoszczy dotyczącego promocji Województwa Mazowieckiego w 2015 roku

więcej

Nr 1639/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w roli partnera do projektu „Cyfrowa Praga” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

więcej

Nr 1638/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1637/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy o kredyt przejściowy w rachunku bieżącym dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1636/101/15 z dn. 08-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej

Nr 1635/101/15 z dn. 08-12-2015

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.