Uchwały zarządu

Nr 923/159/16 z dn. 13-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „e-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 922/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi

więcej

Nr 921/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sierpc oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sierpc

więcej

Nr 920/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie wydawania opinii o zgodności projektów składanych w ramach konkursu 1/NPK/POWER/3.1/2016 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

więcej

Nr 919/159/16 z dn. 13-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 918/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w 2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej

Nr 917/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw.: „mechanizmu elastyczności” w wybranych Priorytetach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM)

więcej

Nr 916/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 8/2016/RF-I-SE.433.1.5.2016.EA z dnia 12 kwietnia 2016 r.

więcej

Nr 915/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Województwem Mazowieckim dotyczącego działań podejmowanych w ramach konsorcjum Food4Future

więcej

Nr 914/159/16 z dn. 13-06-2016

w sprawie „Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.