Uchwały zarządu

Nr 987/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie deklaracji partnerstwa w projekcie LAirA w procesie aplikowania o jego dofinansowanie ze środków programu Interreg Europa Środkowa

więcej

Nr 986/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.05.04.00-IP.01-14-010/16, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” dla Działania 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”, Typ projektów: „Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 985/160/16 z dn. 20-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych podczas I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15, Osi priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 984/160/16 z dn. 20-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w ocenie projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 983/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie wydawania opinii o zgodności projektów składanych w ramach konkursu 1/NPK/POWER/3.1/2016 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

więcej

Nr 982/160/16 z dn. 20-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Poddziałanie 9.2.1]

więcej

Nr 981/160/16 z dn. 20-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 980/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie upoważnienia Lidii Ułanowskiej – Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, do podpisania aneksu do umowy z Fundacją Rodzin Adopcyjnych w sprawie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze polityka społeczna, podobszarze „Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, dotyczącego prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

więcej

Nr 979/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem

więcej

Nr 978/160/16 z dn. 20-06-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2015 r.”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.