Uchwały zarządu

Nr 1794/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2017 – 2039

więcej

Nr 1793/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-048/17, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1792/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-047/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe” Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”  RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1791/291/17 z dn. 20-11-2017

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.29) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1790/291/17 z dn. 20-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1789/291/17 z dn. 20-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe]

więcej

Nr 1788/291/17 z dn. 20-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe]

więcej

Nr 1787/291/17 z dn. 20-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1786/291/17 z dn. 20-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 9.1 - kwoty ryczałtowe]

więcej

Nr 1785/291/17 z dn. 20-11-2017

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 [Działanie 9.1]

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.