Uchwały zarządu

Nr 128/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.09.03.00-14-b021/18 pt.: „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 127/21/19 z dn. 29-01-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na 2019 rok

więcej

Nr 126/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 34/2018/RF-I-SE.433.1.17.2018.AD z dnia 12 grudnia 2018 r.

więcej

Nr 125/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”

więcej

Nr 124/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie przyjęcia treści projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów oraz wyrażenia zgody na wystąpienie do właściwych organów o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu

więcej

Nr 123/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Nefrologicznego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

więcej

Nr 122/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

więcej

Nr 121/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie ciągnika elektrycznego, stanowiącego mienie ruchome Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 120/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”

więcej

Nr 119/21/19 z dn. 29-01-2019

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek w Gołotczyźnie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.