Uchwały zarządu

Nr 363/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

więcej

Nr 362/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego raportu z wykonania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji w 2018 roku

więcej

Nr 361/31/19 z dn. 18-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 360/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie podpisania listu poparcia dla przystąpienia Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn do Platformy Inteligentnej Specjalizacji na rzecz Modernizacji Przemysłowej

więcej

Nr 359/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie przyjęcia do realizacji „Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2019 dla województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 358/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

więcej

Nr 357/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie za 2018 r.

więcej

Nr 356/31/19 z dn. 18-03-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny Muzeum Romantyzmu w Opinogórze mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 355/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika – Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z o.o.

więcej

Nr 354/31/19 z dn. 18-03-2019

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.