Uchwały zarządu

Nr 433/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18, dla Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 432/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o dotację oraz na podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącej sfinansowania zadania polegającego na sporządzeniu opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

więcej

Nr 431/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskami o dotację oraz podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczącej sfinansowania zadań polegających na sporządzeniu dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, to jest obszarów dróg, linii kolejowych i lotnisk zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

więcej

Nr 430/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Funduszu Kolejowego w 2020 roku oraz projektu planu rzeczowo – finansowego ich wydatkowania

więcej

Nr 429/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medyczno – Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy użyczenia

więcej

Nr 428/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. 3 Maja 127E w Józefowie wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 11

więcej

Nr 427/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

więcej

Nr 426/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie przekazania Gminie Garbatka - Letnisko destruktu asfaltowego

więcej

Nr 425/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie przekazania Gminie Solec nad Wisłą destruktu asfaltowego

więcej

Nr 424/35/19 z dn. 02-04-2019

w sprawie przekazania Gminie Solec nad Wisłą drewna

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.