Uchwały zarządu

Nr 456/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Wołomińskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie

więcej

Nr 455/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Otwockim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

więcej

Nr 454/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Przysuskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze

więcej

Nr 453/37/19 z dn. 09-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021 projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

więcej

Nr 452/37/19 z dn. 09-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w latach 2017 – 2023 projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 451/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 450/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 449/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w latach 2019 – 2022 w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 448/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

więcej

Nr 447/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie umowy dotyczącej obsługi rozliczeń z podwykonawcami oraz usunięcia usterek nieusuniętych przez wykonawcę w projekcie pn.: „Internet dla Mazowsza”, zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.