Uchwały zarządu

Nr 446/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno – informacyjno - edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem, w tym m.in.: opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek, publikacji, organizacja konferencji, konkursów, festynów, wykładów, audycji, warsztatów itp.

więcej

Nr 445/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie „Zasad wyłaniania podmiotów rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego oraz zasady rozliczania przyznanej pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych z terenu województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 444/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

więcej

Nr 443/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019 – 2038

więcej

Nr 442/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2019 rok

więcej

Nr 441/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących lokowania wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach otwartych zgodnie z art. 98 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020

więcej

Nr 440/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce

więcej

Nr 439/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie

więcej

Nr 438/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek w Gołotczyźnie

więcej

Nr 437/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.