Uchwały zarządu

Nr 1647/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie przekazania Gminie Rybno destruktu asfaltoweg

więcej

Nr 1646/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie przekazania Gminie Pacyna destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1645/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie przekazania Gminie Borkowice destruktu asfaltowego

więcej

Nr 1644/87/19 z dn. 26-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1643/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.9) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1642/87/19 z dn. 26-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 [Działanie 1.2]

więcej

Nr 1641/87/19 z dn. 26-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1640/87/19 z dn. 26-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2019 r., na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”

więcej

Nr 1639/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie upoważnienia do przenoszenia na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa praw z weksli in blanco wystawionych na Województwo Mazowieckie przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

więcej

Nr 1638/87/19 z dn. 26-11-2019

w sprawie „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” oraz rozliczania tej pomocy”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.