Uchwały zarządu

Nr 1709/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2019–2038

więcej

Nr 1708/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2020 rok

więcej

Nr 1707/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 r. pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

więcej

Nr 1706/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1705/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2019 r.

więcej

Nr 1704/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2019 roku

więcej

Nr 1703/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne

więcej

Nr 1702/89/19 z dn. 10-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017–2021

więcej

Nr 1701/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w województwie mazowieckim w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych tych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 roku

więcej

Nr 1700/89/19 z dn. 10-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.