Uchwały zarządu

Nr 1847/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pt.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014–2020

więcej

Nr 1846/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1845/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.01.02.00-IP.01-14-080/18, Oś priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” dla Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1844/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1843/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1842/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18

więcej

Nr 1841/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014–2020+” w zakresie możliwości jej finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020

więcej

Nr 1840/94/19 z dn. 23-12-2019

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie zawartej z Powiatem Wołomińskim umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

więcej

Nr 1839/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania trwałości projektu Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz udzielenia upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych

więcej

Nr 1838/94/19 z dn. 23-12-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania trwałości projektu kluczowego Województwa Mazowieckiego pn.: „Internet dla Mazowsza” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz udzielenia upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.