Uchwały zarządu

Nr 1875/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.02.00-14-038/10
pt.: „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał - Potrzeby”
,realizowanego
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1874/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.03.00-14-044/10
pt.: „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne”
,realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1873/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej, lub których ocena została skorygowana w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.4/2009 dla Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego
 od dnia 1 października 2009 r. do dnia 29 października 2009 r.

więcej

Nr 1872/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie zatwierdzenia listyrankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.4/2010 dla Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego
od dnia 29 marca 2010 r. do dnia 26 kwietnia 2010 r.

więcej

Nr 1871/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

więcej

Nr 1870/381/10 z dn. 14-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Bazy Ekspertów RPO WM 2007 - 2013 oraz Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM 2007 - 2013 pełniących funkcję ekspertów.

więcej

Nr 1869/381/10 z dn. 14-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI - IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010.

więcej

Nr 1868/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie szkolenia - Zarządzanie innowacjami - studia podyplomowe dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Nr 1867/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie zakupu usług doradczych ekspertów zewnętrznych podczas seminarium
pt. „Klastry – konkurencja czy szansa współpracy?”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

więcej

Nr 1866/381/10 z dn. 14-09-2010

w sprawie powołania Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz wydatkowania środków na organizację inauguracyjnego posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności
w ramach projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.