Uchwały zarządu

Nr 2016/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie pokrycia części kosztów organizacji 6. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka”.

więcej

Nr 2015/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie pokrycia części kosztów związanych z konferencją Mazowieckiego Forum Rolniczego pt.: „Rolnictwo polskie dziś i perspektywy po 2013 roku”.

więcej

Nr 2014/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie pokrycia części kosztów związanych z usługą przeprowadzenia wyjazdu studyjnego do biogazowni w Austrii i we Włoszech.

więcej

Nr 2013/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie pokrycia części kosztów związanych z usługą przeprowadzenia wizyty studyjnej „Instrumenty wsparcia rozwoju obszarów wiejskich” w Hiszpanii.

więcej

Nr 2012/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Iłża, w sprawie współorganizacji imprezy „VIII Święto Kukurydzy”.

więcej

Nr 2011/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Teresin dotyczącego współorganizacji XIII Dni Kukurydzy Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego oraz Ogólnopolskiej Prezentacji Odmian Kukurydzy.

więcej

Nr 2010/88/11 z dn. 20-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013  oraz instrukcji wypełniania tego wniosku.

więcej

Nr 2009/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2011 dla Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 15 marca 2011 r. do dnia 11 kwietnia 2011 r.

więcej

Nr 2008/88/11 z dn. 20-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu nr POKL.07.02.01-14-086/09 „Powrót kobiet na rynek pracy” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej

Nr 2007/88/11 z dn. 20-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy”, dla Działania: 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.