Uchwały zarządu

Nr 2006/88/11 z dn. 20-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.3/1/2009 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 2005/88/11 z dn. 20-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-099/10 Kierunek - Własna Firma, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2004/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-006/11 pt.: „Załóż firmę z WUP II”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej

Nr 2003/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-003/11 pt.: „Czas na biznes IV”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2002/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-002/11 pt.: „Radomski Biznes II”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 2001/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-001/11 pt.: „Akademia Przedsiębiorczości VI”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej

Nr 2000/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej

Nr 1999/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi dotyczących projektu „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie mazowieckim”.

więcej

Nr 1998/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi polegającej na opracowaniu „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023”, aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 i aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.

więcej

Nr 1997/88/11 z dn. 20-09-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 6 do Porozumienia nr KL/MZ/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.