Uchwały zarządu

Nr 1471/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie

więcej

Nr 1470/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Warszawską Operę Kameralną pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego

więcej

Nr 1469/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2015 roku, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze polityka społeczna, podobszarze: działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem – Zadanie: Wspieranie i realizacja programów skierowanych do osób współuzależnionych

więcej

Nr 1468/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Warszawskim Zachodnim umowy na realizację w latach 2015 - 2016 zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa nieeksploatowanej części budynku Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję biurową, zlokalizowanego na dz. ew. 224 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133: - etap I – rozbudowa o klatkę schodową oraz pomieszczenia przeznaczone na potrzeby dla integracji społecznej, psychologa i lekarza medycyny pracy (stan surowy zadaszony), - etap II – przebudowa części nieeksploatowanej ze zmianą sposobu użytkowania, dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie sali integracyjnej dla niepełnosprawnych wraz z pracami wykończeniowymi klatki schodowej i montażem podnośnika hydraulicznego dla niepełnosprawnych”

więcej

Nr 1467/90/15 z dn. 05-11-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2015 r. na realizację zadania pn.: „Roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

więcej

Nr 1466/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr 5/NI.II/N/13 o użyczenie nieruchomości, zawartej w dniu 30 grudnia 2013 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Psychiatrii „DREWNICA” Sp. z o.o. oraz przekazania nieruchomości do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie

więcej

Nr 1465/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 1464/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie przekazania Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie w nieodpłatne użytkowanie ułamkowej części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kolskiej 2/4

więcej

Nr 1463/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Strzeleckiej, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz Energa Operator S.A.

więcej

Nr 1462/90/15 z dn. 05-11-2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 21 (lokal niemieszkalny), w budynku położonym przy ul. Bolesława Prusa 3 w Ostrowi Mazowieckiej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.