Uchwały zarządu

Nr 362/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.03.02-14-0770/15 pt.: „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.2 „Programy stypendialne” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 361/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.01.03-14-1064/15 pt.: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałanie 10.1.3 „Programy stypendialne” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 360/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie mianowania na III kadencję członków Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 359/131/16 z dn. 08-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM

więcej

Nr 358/131/16 z dn. 08-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM

więcej

Nr 357/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zawiadomień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 356/131/16 z dn. 08-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 355/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 35/2015/RF-RPO-III.433.1.2.2015.AD z dnia 29 grudnia 2015 r.

więcej

Nr 354/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”

więcej

Nr 353/131/16 z dn. 08-03-2016

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego oraz udzielenia dotacji celowej

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.