Uchwały zarządu

Nr 478/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu na zawarcie umowy najmu części powierzchni użytkowej zlokalizowanej w holu budynku położonego przy ul. Kelles - Krauza 3 w Radomiu

więcej

Nr 477/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

więcej

Nr 476/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Szydłowieckie Forum Gospodarcze o umorzenie zasądzonej na rzecz Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych kwoty 5.857,85 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

więcej

Nr 475/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2015 roku

więcej

Nr 474/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań
 

więcej

Nr 473/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy na 2016 rok przeznaczonych na finansowanie priorytetu inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

więcej

Nr 472/137/16 z dn. 29-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy na 2016 rok przeznaczonych na finansowanie priorytetu inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

więcej

Nr 471/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

więcej

Nr 470/137/16 z dn. 29-03-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji w ramach RPO WM

więcej

Nr 469/137/16 z dn. 29-03-2016

w sprawie przyjęcia Propozycji zagadnień badawczych do Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych (RANB) z Mazowsza w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.