Uchwały zarządu

Nr 476/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie porozumienia dotyczącego współpracy przy budowie budynku biurowego w Ciechanowie

więcej

Nr 475/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie „Regulaminu udzielania poręczeń indywidualnych w ramach współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie”

więcej

Nr 474/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 473/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – zadanie: „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

więcej

Nr 472/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

więcej

Nr 471/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

więcej

Nr 470/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

więcej

Nr 469/37/19 z dn. 09-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18, dla Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 468/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie muzealiów ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

więcej

Nr 467/37/19 z dn. 09-04-2019

w sprawie współorganizacji z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, VII edycji Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu „Kocham Cię jak Irlandię – Wilde, Beckett, Shaw i inni”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.