Uchwały zarządu

Nr 1555/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 3435W – ul. Kolejowej i ul. Jana Pawła II położonej na terenie miasta Pułtusk

więcej

Nr 1554/81/19 z dn. 05-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania

więcej

Nr 1553/81/19 z dn. 05-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towarów i usług) w zakresie działania Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 1552/81/19 z dn. 05-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

więcej

Nr 1551/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

więcej

Nr 1550/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

więcej

Nr 1549/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019–2022

więcej

Nr 1548/81/19 z dn. 05-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

więcej

Nr 1547/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 1546/81/19 z dn. 05-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie Zespołu ds. oceny ryzyka nadużyć finansowych

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.