Uchwały zarządu

Nr 1535/81/19 z dn. 05-11-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją Umowy w sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowe

więcej

Nr 1534/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 13 października 2019 r. na Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

więcej

Nr 1533/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom/miastom na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochronnej dla jednostek OSP

więcej

Nr 1532/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania OSP–2019

więcej

Nr 1531/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP–2019”

więcej

Nr 1530/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

więcej

Nr 1529/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie przekazania do uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego projektu statutu samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie”

więcej

Nr 1528/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

więcej

Nr 1527/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole

więcej

Nr 1526/81/19 z dn. 05-11-2019

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.