Uchwały zarządu

Nr 269/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/2.2/1/2008 lista nr 2 Priorytet II \"Przyśpieszenie
e-Rozwoju Mazowsza\" dla Działania 2.2 \"Rozwój e-usług\" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 268/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 11 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III \"Regionalny system transportowy\" dla Działania 3.1 \"Infrastruktura drogowa\" (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 267/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 12 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III \"Regionalny system transportowy\" dla Działania 3.1 \"Infrastruktura drogowa\" (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 266/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej

Nr 265/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi konsultacyjnej dotyczącej przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin
do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie.”
więcej

Nr 264/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach na sprzedaż dokumentacji budowlanej dotyczącej budowy nowego obiektu Szpitala na rzecz firmy „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o. w Ząbkach. więcej

Nr 263/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie umowy dotyczącej refundacji kosztów wynagrodzeń i składek
na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej

Nr 262/323/10 z dn. 09-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na organizację oraz zatwierdzenia regulaminu III edycji „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego
dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku.”
więcej

Nr 261/323/10 z dn. 09-02-2010

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie.
więcej

Nr 260/323/10 z dn. 09-02-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na zamieszczeniu reklamy Mazowsza w ramkach reklamowych w pociągach Kolei Mazowieckich oraz wykonaniu promocyjnych kart pocztowych w ramach kampanii promocyjnej „turystycznej Marki Mazowsze”. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.