Uchwały zarządu

Nr 2205/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie współorganizacji Spotkania Opłatkowego Kombatantów w dniu 19 grudnia 2013 r.

więcej

Nr 2204/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/1.7/1/2011, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 2203/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/6.2/1/2013 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnychi kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 2202/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 2201/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 – 2015 dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2200/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Nr 33/RF-I.0025.1.33.2013.AM/ Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2013 r.

więcej

Nr 2199/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Nr 30/RF-I.0025.1.30.2013.AM/ Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2013 r.

więcej

Nr 2198/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa mazowieckiego na 2014 r.

więcej

Nr 2197/311/13 z dn. 17-12-2013

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w procedurze odwoławczej konkursu zamkniętego nr 1/PWP/6.1.1/2013 na projekty z komponentem ponadnarodowym i wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”; Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

więcej

Nr 2196/311/13 z dn. 17-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.