Uchwały zarządu

Nr 1032/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu R. G., przedstawicielowi Konsorcjum firm: ECO-THERM Sp. z o.o., Enviroenergy Sp. z o.o. i Ekoinstal Sp. z o.o. do samodzielnego reprezentowania Województwa Mazowieckiego przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, urzędami i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją projektu pn.: „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 1031/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu M. Ś., przedstawicielowi Konsorcjum firm: ECO-THERM Sp. z o.o., Enviroenergy Sp. z o.o. i Ekoinstal Sp. z o.o. do samodzielnego reprezentowania Województwa Mazowieckiego przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, urzędami i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją projektu pn.: „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

więcej

Nr 1030/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Stacji Muzeum

więcej

Nr 1029/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego w rachunku bieżącym przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

więcej

Nr 1028/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnejw Warszawie

więcej

Nr 1027/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15 dla Osi priorytetowej X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1026/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie Aneksu Nr 5 do Umowy nr RPMA.01.04.00-14-002/12-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 schemat JEREMIE „Strategia wyjścia”

więcej

Nr 1025/161/16 z dn. 28-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „e-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1024/161/16 z dn. 28-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych podczas I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15, Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1023/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie Aneksu Nr 4 do Umowy nr RPMA.01.04.00-14-002/12-00 o dofinansowanie projektu „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie mazowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4. „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 schemat JEREMIE realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.