Uchwały zarządu

Nr 1022/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1021/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

więcej

Nr 1020/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie wydawania opinii o zgodności projektów składanych w ramach konkursu 1/NPK/POWER/3.1/2016 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku

więcej

Nr 1019/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.11) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1018/161/16 z dn. 28-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1017/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie przyjęcia procedury związanej z realizacją zadań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1016/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2015 przez Fundację Rodzin Adopcyjnych zadania polegającego na prowadzeniu Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego oraz planu działania Ośrodka na rok 2016

więcej

Nr 1015/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim w 2016 roku w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin
 

więcej

Nr 1014/161/16 z dn. 28-06-2016

w sprawie upoważnienia Lidii Ułanowskiej – Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, do podpisywania aneksów do umowy dotyczącej wykonania zadania: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”

więcej

Nr 1013/161/16 z dn. 28-06-2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podobszarze: działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.