Uchwały zarządu

Nr 190/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 189/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie Aneksu nr 2 do porozumienia dotyczącego powierzenia Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 188/24/19 z dn. 12-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 187/24/19 z dn. 12-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu”

więcej

Nr 186/24/19 z dn. 12-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia II edycji Konkursu dla start - up’ów „Startuj z Mazowsza” oraz podpisania umowy o współpracy przy realizacji nagrody specjalnej

więcej

Nr 185/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Mazowieckiego w pilotażu „gov_LAB” w ramach Poddziałania 2.4.1 „inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 oraz realizację projektu pn.: „ModelMazovia - wsparcie dla mazowieckich MŚP w zakresie tworzenia i doskonalenia modeli biznesowych”

więcej

Nr 184/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”

więcej

Nr 183/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie zasadności zakwalifikowania Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz sfinansowania kompleksowej działalności Zakładu Onkologii Kobiecej

więcej

Nr 182/24/19 z dn. 12-02-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 – 2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”

więcej

Nr 181/24/19 z dn. 12-02-2019

w sprawie upoważnienia do podpisywania umów oraz do podejmowania innych czynności prawnych związanych z realizacją zadania pn.: „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.