Uchwały zarządu

Nr 1410/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk”, złożonego przez Powiat Płocki w ramach naboru RPMA.07.01.00-IP.01-14-088/18, Oś priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działanie 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1409/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-081/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014 – 2020

więcej

Nr 1408/74/19 z dn. 01-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.03.01.02-IP.01-14-083/18, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Typ projektów: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1407/74/19 z dn. 01-10-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

więcej

Nr 1406/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie aneksu nr 2 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019 – 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”

więcej

Nr 1405/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie aneksu nr 1 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019 – 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”

więcej

Nr 1404/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 14/2018/RF-I-SE.433.4.7.2019.MJ z dnia 9 sierpnia 2019 r.

więcej

Nr 1403/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

więcej

Nr 1402/74/19 z dn. 01-10-2019

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

więcej

Nr 1401/74/19 z dn. 01-10-2019

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na podjęcie czynności zmierzających do wynajęcia pomieszczeń w budynku biurowym położonym przy ul. Piłsudskiego 69 w Sochaczewie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.