Uchwały zarządu

Nr 1707/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w Priorytetach: I, II i IV - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM)

więcej

Nr 1706/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)

więcej

Nr 1705/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 1704/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM

więcej

Nr 1703/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego  Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2012 - 2015 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 1702/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 1701/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału alokacji środków na lata 2012 – 2015, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach VIII Priorytetu Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

więcej

Nr 1700/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014 – 2015 dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1699/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 7 do Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

więcej

Nr 1698/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie Aneksu Nr 9 do Umowy nr RPMA.01.04.00-14-005/09-00 o dofinansowanie projektu  „Rozwój instrumentów finansowania Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie Funduszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju  potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 „Strategia wyjścia”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.