Uchwały zarządu

Nr 1697/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie Aneksu Nr 4 do Umowy nr RPMA.01.04.00-14-004/11-00 o dofinansowanie projektu „Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorstw”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I. „Tworzenie warunków dla rozwoju  potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 „Strategia wyjścia”

więcej

Nr 1696/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie wzoru aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 „Strategia wyjścia” dla projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe/poręczeniowe

więcej

Nr 1695/105/15 z dn. 15-12-2015

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania w imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją w latach 2015 – 2020 projektu pozakonkursowego pt.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”

więcej

Nr 1694/105/15 z dn. 15-12-2015

uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

więcej

Nr 1693/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w latach 2016 – 2018

więcej

Nr 1692/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy na 2016 rok przeznaczonych na finansowanie priorytetu inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020

więcej

Nr 1691/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy na 2016 rok przeznaczonych na finansowanie priorytetu inwestycyjnego 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

więcej

Nr 1690/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań

więcej

Nr 1689/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce

więcej

Nr 1688/105/15 z dn. 15-12-2015

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.