Uchwały zarządu

Nr 2723/104/07 z dn. 27-12-2007

w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na realizację zadania „Wdrażanie systemu przekazywania danych medycznych (telekardiologicznego), w tym doposażenie w sprzęt umożliwiający przesyłanie danych z karetek reanimacyjnych do ośrodków kardiologicznych”. więcej

Nr 2722/104/07 z dn. 27-12-2007

w sprawie wydatkowania kwoty 1.571.430 zł na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. więcej

Nr 2721/104/07 z dn. 27-12-2007

w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 2720/104/07 z dn. 27-12-2007

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2719/104/07 z dn. 27-12-2007

w sprawie inwestycji realizowanej w ramach umowy Nr 259/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. oraz zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2007 r. na zadanie p.n. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”. więcej

Nr 2718/104/07 z dn. 27-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wydatkowania środków na realizację zorganizowania cyklu szkoleń pn. „Szkolenie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych”. więcej

Nr 2717/102/07 z dn. 27-12-2007

w sprawie wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez łosie w sadach: pana Andrzeja Kurpiewskiego i pana Krzysztofa Popielarskiego. więcej

Nr 2716/104/07 z dn. 27-12-2007

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2008 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”. więcej

Nr 2715/104/07 z dn. 27-12-2007

w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu” Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej

Nr 2714/104/07 z dn. 27-12-2007

w sprawie odwołania Dyrektora Radomskiej Kolumny Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Radomiu. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.