Uchwały zarządu

Nr 3155/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu otwartego
nr 1/POKL/7.2.2/2009 dla Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomi społecznej – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia
13 lipca 2009 r.
więcej

Nr 3154/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
– „Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem w zakresie centralnego układu nerwowego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet VII \"Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego\", Działanie 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”.
więcej

Nr 3153/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 5 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013. więcej

Nr 3152/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2009 – 2010 projektu systemowego „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. więcej

Nr 3151/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa nowoczesnych profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. więcej

Nr 3150/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013.
więcej

Nr 3149/304/09 z dn. 08-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. więcej

Nr 3148/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2010 rok
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
więcej

Nr 3147/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. więcej

Nr 3146/304/09 z dn. 08-12-2009

w sprawie pokrycia kosztów opracowania i przygotowania koncepcji kreatywnej kampanii wizerunkowej Województwa Mazowieckiego, która rozpocznie w styczniu i lutym 2010 r. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.