Uchwały zarządu

Nr 2474/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu małej retencji dla Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2564/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie Audytu Projektu Z/2.14/I/1.1.1/108/04 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie.Etap I od km 0+000 do km 22+600”oraz wydatkowania środków na realizację tej usługi. więcej

Nr 2563/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zakupu usługi polegającej na wynajęciu zabudowanej powierzchni wystawienniczej wraz z organizacją i obsługą stoiska na przygotowywanej przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji polskiej ekspozycji na targach Grüne Woche, które odbędą się w dniach 18-27 stycznia 2008 r. w Berlinie oraz w sprawie określenia zasad uczestnictwa współwystawców na stoisku Samorządu Województwa Mazowieckiego na targach Grüne Woche. więcej

Nr 2562/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dofinansowanie doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. więcej

Nr 2561/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi druku publikacji „Odnowa wsi na Mazowszu” oraz wydatkowania środków na jej zakup. więcej

Nr 2560/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie refundacji na zrealizowane zadania dofinansowywane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent D. więcej

Nr 2559/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie refundacji na zrealizowane zadania dofinansowywane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B. więcej

Nr 2558/96/07 z dn. 04-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami. więcej

Nr 2557/96/07 z dn. 04-12-2007

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), w związku z § 6 pkt 1 § 7 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zmienionego uchwałą Nr 14/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2007 r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Do reprezentowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie spraw stanowiących przedmiot projektu uchwały upoważnia się Marszałka Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. więcej

Nr 2556/96/07 z dn. 04-12-2007

w sprawie nabycia oraz przyjęcia darowizny przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna niezbędnych do przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 724. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.